top of page
Search
  • Writer's pictureDATAISTIC

Our Proposal for Liberalizing Employee Background Checks Has Become Law!


We are glad that our proposal to the Ministry of Justice to review and liberalize the legal framework of processing criminal record data of candidates and employees has been successfully adopted into the Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania (LPPD).


Now Lithuanian businesses will have the opportunity to carry out criminal background checks of candidates and employees when they are necessary for the legitimate interests of the employer. 


Previously, such checks were allowed only when they were necessary to verify whether the person meets the requirements set forth in laws and implementing legal acts to hold positions or perform work functions. 


Please note that the changes will come into effect from July this year!____


Džiaugiamės, kad mūsų pasiūlymas Teisingumo ministerijai peržiūrėti ir liberalizuoti kandidatų ir darbuotojų teistumo duomenų tvarkymo teisinį reglamentavimą virto įstatymu!


Remiantis liepos mėnesį įsigaliosiančia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ) versije, Lietuvos įmonės turės galimybę atlikti kandidatų ir darbuotojų teistumo patikrinimus, kai jie būtini dėl teisėtų darbdavio interesų.


Anksčiau tokie patikrinimai buvo leidžiami tik tada, kai jie buvo būtini siekiant patikrinti, ar asmuo atitinka įstatymuose ir įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus pareigoms ar darbui atlikti.


Atkreipiame dėmesį, kad pakeitimai įsigalios nuo šių metų liepos mėnesio!
0 views

Comments


bottom of page